Windykacja


Metody i procedury windykacyjne

1. Windykacja przedsądowa
- wysyłanie wezwań do zapłaty, w tym pod rygorem skierowania sprawy o zapłatę na drogę postępowania sądowego oraz wypowiedzenia umowy najmu,
- współpraca z firmami windykacyjnymi w zakresie windykacji przedsądowej,
- wypowiadanie umów najmu.

2. Windykacja sądowa i egzekucyjna
- przygotowywanie i sporządzanie pozwów sądowych,
- prowadzenie spraw o zapłatę na drodze postępowania sądowego przez Dział Prawny,
- kierowanie spraw na drogę postępowania egzekucyjnego.

3. Współpraca z Biurem Informacji Gospodarczej
- informowanie najemców lokali użytkowych o zamiarze dokonania wpisu w KRD w przypadku nieuregulowania zadłużenia,
- dokonywanie wpisów w KRD,
- bieżąca obsługa rejestru dłużników.

4. Sprzedaż wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona (lokale użytkowe)
- uwarunkowana uporządkowaniem wierzytelności poprzez zweryfikowanie prawidłowości sald zadłużeń i oceną ich ściągalności, a także wdrożeniem systemu SAP.

5. Umarzanie i rozkładanie spłaty zaległości na raty:
- przygotowanie dokumentacji do wniosków i weryfikacja ich kompletności,
- prowadzenie korespondencji z wnioskodawcami w zakresie konieczności uzupełnienia składanych wniosków o niezbędne dokumenty,
- kierowanie wniosków do MOPS,
- rozpatrywanie wniosków i informowanie dłużników o podjętych rozstrzygnięciach,
- przygotowanie i podpisywanie porozumień z dłużnikami.

 

 
Drukuj