http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/667349dubois_11_13a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/361727dubois_11_13b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/453443Grabiszy__ka89a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/522881Grabiszy__ka89b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/645354Ko__ciuszki126a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/405924Ko__ciuszki126b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/6644571691559.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/598176Ko__ciuszki182_184a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/187041Ko__ciuszki182_184b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/883586Pomorska14a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/587840Pomorska14b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/699199dubois_11_13c.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/483259dubois_11_13d.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/2553941691559.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/729521Pomorska17a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/436242Pomorska17b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/744639Sienkiewicza47a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/106162Sienkiewicza47b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/599121Wlodkowica11a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/975791Wlodkowica11b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/1844041691559.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/241417Miko__aja_54_55a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/983083Miko__aja_54_55b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/947360Pi__sudskiego_97a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/926256Pi__sudskiego_97b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/988650S__dowa_8a_9aa.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/607417S__dowa_8a_9ab.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/9790811691559.jpglink
test!!! test na stronie Dzierżawa miejsc zbiórki odpadów test na stronie test na stronie test na stronie test na stronie Dzierżawa miejsc zbiórki odpadów Zamówienia publiczne test!!! test!!! Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne Dzierżawa miejsc zbiórki odpadów Dzierżawa miejsc zbiórki odpadów Dzierżawa miejsc zbiórki odpadów Dzierżawa miejsc zbiórki odpadów test!!! test!!! test!!! test!!! test!!! test!!! test!!! test!!! test!!! test!!! test!!!

Windykacja - lokale użytkowe

Podstawa prawna: Uchwała nr XLVII/1415/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 marca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Wrocław lub jej jednostkom podległym.

ULGI W SPŁACIE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH

  • PRZEDSIĘBIORCY - pomoc de minimis

Rozpatrywanie wniosków złożonych przez przedsiębiorcę w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 Nr 90, poz. 864/2) – następuję zgodnie z przepisami:
- Uchwały nr XLVII/1415/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wrocław lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2010 r. nr 60, poz. 929 ze zm.)
- oraz przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.)
- i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010r. Nr 53, poz. 311).

Całkowita wartość pomocy de minimis przyznanej jednemu podmiotowi gospodarczemu przez dowolny okres trzech lat podatkowych nie może przekroczyć 200 000 EURO, a podmiotowi gospodarczemu działającemu w sektorze transportu drogowego -100 000 EURO.

W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis, na podstawie art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010r. Nr 53, poz. 311) należy dodatkowo złożyć:
a)  wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w roku, w którym Wnioskodawca ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
b)  informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis - wg załączonych formularzy.

Niezależnie od powyższego, wniosek należy uzupełnić o informację dotyczącą wystąpienia okoliczności uzasadniających istnienie ważnego interesu dłużnika lub interes publicznego oraz dokumenty potwierdzające ww. okoliczności.

Do czasu przekazania przez podmiot ubiegający się o pomoc ww. zaświadczeń, oświadczeń lub informacji, pomoc nie może być udzielona temu podmiotowi (art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej).

Formularze - do pobrania w formacie pdf
Załącznik Nr 1: Oświadczenie o stanie majątkowym
Załącznik Nr 2: Formularz oświadczenia o prowadzeniu, bądź nie prowadzeniu działalności gospodarczej

Załącznik Nr 3: Formularz oświadczenia o podmiocie ubiegającym się o pomoc de minimis. 
Załącznik Nr 4: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
Załącznik Nr 5: Formularz oświadczenia o sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy.
Załacznik Nr 6: Oświadczenie o uznaniu długu
Załącznik Nr 7: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

  • POZOSTALI - osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami

Rozpatrywanie wniosków o udzielenie ulgi w spłacie zadłużenia złożone przez osoby fizyczne reguluje Uchwała nr XLVII/1415/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wrocław lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2010 r. nr 60, poz. 929 ze zm.)
Załącznik do ww. uchwały stanowi druk „oświadczenia o stanie majątkowym”. Oświadczenie należy uzupełnić o dokumentację uzasadniającą udzielenie ulgi wyszczególnioną w ww. formularzu oraz:
- zaświadczenie o zaleganiu/nie zaleganiu z płatnościami wobec Urzędu Miejskiego (dotyczy podatku od nieruchomości).
- kopię deklaracji podatkowej za rok poprzedzający złożenie wniosku w zakresie podatku dochodowego.

Niezależnie od
powyższego wniosek należy uzupełnić o informację dotyczącą wystąpienia okoliczności uzasadniających istnienie ważnego interesu dłużnika lub interesu publicznego oraz dokumenty potwierdzające ww. okoliczności.

Formularze - do pobrania w formacie pdf
Załącznik Nr 1: Oświadczenie o stanie majątkowym.
Załącznik Nr 2: Formularz oświadczenia o prowadzeniu, bądź nie prowadzeniu działalności gospodarczej
Załacznik Nr 3: Oświadczenie o uznaniu długu
Załącznik Nr 4: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

 

Uwaga!

Od 1 lipca 2019 r. obowiązuje program restrukturyzacji zadłużenia, więcej informacji znajdziesz TUTAJ.


KONTAKT

  • ulgi w spłacie należności pieniężnych:

tel.:71 777-84-00 wewn 142,102,

mejl: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
ul. Św. Elżbiety 3, pokój 111

  • windykacja sądowa/polubowna:

tel.:71 777-70-75

mejl: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
ul. Św. Elżbiety 3, pokój 215

  • przyjęcia:

od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15

 

 
Drukuj Email 3
4
Liczba wyświetleń:
796351