Zgłoś szkodę

Procedura postępowania w sprawach zgłaszania szkód z tytułu odpowiedzialności cywilnej

 

1. Szkody z tytułu odpowiedzialności cywilnej powstałe w okresie od 31.01.2016 r. do 31.01.2020 r.

 

Forma zgłoszenia:

-w formie pisemnej na adres: Zarząd Zasobu Komunalnego ul. św. Elżbiety 3, 50-111 Wrocław
bądź we właściwym terytorialnie Biurze Obsługi Klienta
-faxem: 71/776-24-64
-drogą elektroniczną: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Obowiązujące polisy:

-nr polisy: 908210490302 okres obowiązywania 01.02.2019 r. – 31.01.2020 r.

-nr polisy: 908210490300 okres obowiązywania 01.02.2018 r. – 31.01.2019 r.

-nr polisy: 908200108966 okres obowiązywania 01.02.2017 r. – 31.01.2018 r.

-nr polisy: 90820010896okres obowiązywania 01.02.2016 r. – 31.01.2017 r.

 

Poszkodowany może zgłosić szkodę za pośrednictwem poniższego druku zgłoszeniowego

formularz zgłoszenia szkody 2016-2020.doc

 

WAŻNE:

 

Poszkodowany zgłaszając szkodę z odpowiedzialności cywilnej obowiązany jest złożyć:

1) wypełniony formularz zgłoszenia szkody z odpowiedzialności cywilnej oraz załączyć w zależności od rodzaju szkody:

   a) wyjaśnienie dotyczące niemożności uniknięcia zdarzenia w aspekcie zasad zawartych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.);

   b) dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia w miejscu i czasie wskazanym w dokumencie zgłoszenia - oświadczenie świadków lub notatka Policji, w przypadku jej braku precyzyjny szkic sytuacyjny wskazujący dokładne miejsce zdarzenia z uwzględnieniem szczegółów terenowych umożliwiających identyfikację tego miejsca w terenie;

   c) oryginały lub duplikaty rachunków/faktur dokumentujące wysokość poniesionej szkody; w przypadku załączenia faktury zawierającej specyfikację dokonanej naprawy (jeśli szkoda została naprawiona przed zgłoszeniem) zaleca się wykonanie zdjęcia uszkodzeń, a wymontowane uszkodzone części zachować do ewentualnego okazania rzeczoznawcy;

   d) pismo zawierające roszczenie poszkodowanego z udokumentowaniem zasadności roszczenia;

 

2) Dokumenty, które należy przedstawić w przypadku zgłaszania szkód:

   a) osobowych (uszkodzenia ciała, złamania) - dokumentację lekarską określającą rodzaj oraz procent poniesionego uszczerbku na zdrowiu,

   b) w pojazdach – kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu,

   c) w pozostałym mieniu – dokumenty potwierdzające prawo do użytkowania/dysponowania uszkodzonym mieniem.

 

 

 

 

 

 
Drukuj