http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/667349dubois_11_13a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/361727dubois_11_13b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/453443Grabiszy__ka89a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/522881Grabiszy__ka89b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/645354Ko__ciuszki126a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/405924Ko__ciuszki126b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/6644571691559.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/598176Ko__ciuszki182_184a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/187041Ko__ciuszki182_184b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/883586Pomorska14a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/587840Pomorska14b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/699199dubois_11_13c.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/483259dubois_11_13d.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/2553941691559.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/729521Pomorska17a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/436242Pomorska17b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/744639Sienkiewicza47a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/106162Sienkiewicza47b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/599121Wlodkowica11a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/975791Wlodkowica11b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/1844041691559.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/241417Miko__aja_54_55a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/983083Miko__aja_54_55b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/947360Pi__sudskiego_97a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/926256Pi__sudskiego_97b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/988650S__dowa_8a_9aa.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/607417S__dowa_8a_9ab.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/9790811691559.jpglink
test!!! test na stronie Dzierżawa miejsc zbiórki odpadów test na stronie test na stronie test na stronie test na stronie Dzierżawa miejsc zbiórki odpadów Zamówienia publiczne test!!! test!!! Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne Dzierżawa miejsc zbiórki odpadów Dzierżawa miejsc zbiórki odpadów Dzierżawa miejsc zbiórki odpadów Dzierżawa miejsc zbiórki odpadów test!!! test!!! test!!! test!!! test!!! test!!! test!!! test!!! test!!! test!!! test!!!

Pomoc dla najemców w trudnej sytuacji materialnej

Umarzanie długów czynszowych

Udzielanie innych ulg w spłacaniu należności

Kwestie umarzania i udzielania ulg w spłacie należności reguluje
Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia nr XLVII/1415/10 z dnia 18 marca 2010 r. (uzupełniona uchwałą RM XIX/393/11) w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych oraz Zarzadzenie Prezydenta Wrocławia 1123/11 (zgodnie z jego §4 pkt4 obowiązywało do 31.03.2012)

Zgodnie z powyższymi regulacjami, pomoc może nastąpić między innymi w przypadkach szczególnie uzasadnionych, a zwłaszcza w takiej sytuacji społecznej i materialnej dłużnika, w której zapłata długu bądź jego części mogłaby zagrozić egzystencji dłużnika lub osób będących na jego utrzymaniu.

Prawo ubiegania się o umorzenie lub udzielenie innej ulgi przysługuje osobom fizycznym lub prawnym albo jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, które są:
1) najemcami lub byłymi najemcami lokali wchodzących w skład zasobu Gminy,
2) osobami zajmującymi w/w lokale bez tytułu prawnego.

Udzielenie innej ulgi może polegać na:
1) odroczeniu terminu płatności całej wierzytelności lub jej części
2) rozłożeniu płatności wierzytelności w całości lub części na raty
3) zamianie mieszkania na tańsze w utrzymaniu

4) skierowaniu do odpracowania długu

Dłużnicy zainteresowani uzyskaniem takiej pomocy mogą składać wnioski na odpowiednich formularzach w Biurach Obsługi Klienta lub u właściwych zarządców lokali.
Umarzanie należności Gminy Wrocław tytułu najmu lokali użytkowych i udzielanie innych ulg na rzecz przedsiębiorców - stanowi pomoc publiczną.
Przedsiębiorca może uzyskać taką pomoc pod warunkiem, że kwota tej pomocy łącznie z inną pomocą uzyskaną przez niego w ciągu 3 lat kolejnych poprzedzających dzień udzielenia pomocy na podstawie cytowanej wyżej uchwały nie przekracza równowartości 100 tysięcy euro.

Podmioty zainteresowane uzyskaniem takiej pomocy , składają wnioski na odpowiednich formularzach.

 

 

 
Drukuj Email 3
4
Liczba wyświetleń:
789138