Obsługa mieszkańców

BOK czyli Biuro Obsługi Klienta. Zarząd Zasobu Komunalnego posiada na terenie miasta 7 takich biur (pozostałe 4 obsługują mieszkańców budynków zarządzanych przez spółkę Wrocławskie Mieszkania). 

 

To właśnie do odpowiedniego BOK-u należy zgłaszać wszelkie sprawy związane z najmem lokali stanowiących własność miasta Wrocław. BOK-i są czynne w godzinach: od 7.30. do 15.30 w poniedziałki, wtorki, piątki oraz od 8.00. do 17.00 w środy i czwartki.

Pracownicy Biur Obsługi Klienta przyjmują najmców lokali komunalnych w poniedziałki, środy i czwartki.

Biura Obsługi Klienta sprawują nadzór nad budynkami stuprocentowo gminnymi, tzn. budynkami, w których wszystkie lokale stanowią własność miasta Wrocław.

Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem budynków wspólnot mieszkaniowych (nieruchomości, w których choć jeden lokal został wykupiony na własność) właściciele mieszkań powinni zgłaszać zarządcom nieruchomości.

Do zadań Biur Obsługi Klienta należy:

- informowanie mieszkańców o kompetencjach Zarządu Zasobu Komunalnego oraz o tym, jak należy załatwić sprawy będące przedmiotem działalności ZZK,

- przyjmowanie wniosków, przekazywanie niezbędnych formularzy oraz ich wypełnianie na rzecz mieszkańców jak i innych jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław wraz z wydawaniem niezbędnych opinii i ocen,

- nadzór nad prawidłową realizacją usług w zakresie eksploatacji zarządzanego zasobu,

 

- prowadzenie spraw związanych z najmem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz gospodarowaniem tymi lokalami,

 

- realizowanie planu rzeczowo-finansowego konserwacji poprzez przygotowanie, nadzór oraz rozliczanie wykonawców z wykonanych konserwacji i usuniętych awarii,

- sporządzanie planów konserwacji oraz remontów w zakresie prac stolarskich i zduńskich oraz opracowywanie projektów rocznych planów rzeczowo-finansowych konserwacji w oparciu o przeglądy, a także o protokoły kontroli okresowej obiektów budowlanych oraz nakazy pokontrolne wydane przez uprawnione organy,

- wyrażanie zgody na przeprowadzenie remontów finansowanych i wykonywanych przez najemców posiadających tytuł prawny, przygotowywanie umów remontowych oraz kontrola ich wykonywania pod względem formalno-prawnym, technicznym oraz rozliczanie finansowe wykonywanych remontów,

- przygotowanie, nadzór i rozliczanie czynności okresowych kontroli budynków, o których mowa w art.62 Prawa budowlanego, realizowanych przez wykonawców na podstawie odrębnych umów,

- prowadzenie książek obiektu budowlanego w rozumieniu art. 64 ustawy Prawo budowlane, wraz z dokonywaniem zapisów dotyczących przeprowadzonych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu.

 
Drukuj