http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/667349dubois_11_13a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/361727dubois_11_13b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/453443Grabiszy__ka89a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/522881Grabiszy__ka89b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/645354Ko__ciuszki126a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/405924Ko__ciuszki126b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/6644571691559.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/598176Ko__ciuszki182_184a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/187041Ko__ciuszki182_184b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/883586Pomorska14a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/587840Pomorska14b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/699199dubois_11_13c.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/483259dubois_11_13d.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/2553941691559.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/729521Pomorska17a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/436242Pomorska17b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/744639Sienkiewicza47a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/106162Sienkiewicza47b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/599121Wlodkowica11a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/975791Wlodkowica11b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/1844041691559.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/241417Miko__aja_54_55a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/983083Miko__aja_54_55b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/947360Pi__sudskiego_97a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/926256Pi__sudskiego_97b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/988650S__dowa_8a_9aa.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/607417S__dowa_8a_9ab.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/9790811691559.jpglink
test!!! test na stronie Dzierżawa miejsc zbiórki odpadów test na stronie test na stronie test na stronie test na stronie Dzierżawa miejsc zbiórki odpadów Zamówienia publiczne test!!! test!!! Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne Dzierżawa miejsc zbiórki odpadów Dzierżawa miejsc zbiórki odpadów Dzierżawa miejsc zbiórki odpadów Dzierżawa miejsc zbiórki odpadów test!!! test!!! test!!! test!!! test!!! test!!! test!!! test!!! test!!! test!!! test!!!

Regulamin rozliczania wody i ścieków

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W BUDYNKACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WROCŁAW W ZASOBACH ZARZĄDU ZASOBU KOMUNALNEGO

§ 1
Niniejszy Regulamin dotyczy sposobu rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków w lokalach mieszkalnych i użytkowych w nieruchomościach stanowiących w 100% własność Gminy Wrocław, zarządzanych przez Zarząd Zasobu Komunalnego (ZZK) będący jednostką budżetową Gminy Wrocław. Regulamin nie dotyczy lokali mieszkalnych i użytkowych, które posiadają umowy indywidualne na dostawę wody i odprowadzenie ścieków z dostawcą mediów.
1. Regulamin opracowano w oparciu o postanowienia zawarte w następujących aktach prawnych:
- Ustawa z dnia 21 lutego 2005 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 31/05 poz. 266 z późniejszymi zmianami),
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. nr 72 poz.747 z późniejszymi zmianami),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. nr 8/02 poz. 70),
- Ustawą  z dnia 10.04.1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. nr 139/06 poz. 993 z późniejszymi zmianami),
- Ustawa z dnia 11.05.2001r. Prawo o miarach (DZ.U. nr 243/04 poz. 2441).
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o „użytkowniku lokalu" należy przez to rozumieć:
-  lokatora - w rozumieniu ustawy z dnia 21.02.2005r. o ochronie lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego,
-  najemcę lokalu użytkowego, który zawarł z ZZK umowę najmu lokalu użytkowego,
-  osobę zajmującą lokal bez tytułu prawnego,
-  za użytkownika niezajętego lokalu (pustostanu) uważa się właściciela lokalu,
- za użytkownika lokalu uważa się również osobę dysponującą lokalem stanowiącym własność Gminy Wrocław na podstawie umowy o remont lokalu lub adaptację lokalu względnie adaptację innych pomieszczeń lub części budynku na cele lokalowe.
- inne podmioty korzystające z dostawy wody i odprowadzenia ścieków za pośrednictwem przyłączy położonych w budynkach zarządzanych przez Zarząd Zasobu Komunalnego (w tym dzierżawcy gruntów, garaży, pawilonów handlowych).
§ 2
Rozliczeniu podlegają całkowite koszty dostawy wody i odprowadzania ścieków dostarczane do nieruchomości stanowiących własność Gminy Wrocław.
1. Rozliczenia dokonuje się odrębnie dla każdego budynku z tym, że gdy kilka budynków posiada wspólny pomiar dostarczanej wody lub korzysta ze wspólnego dla nich osadnika, zbiornika bezodpływowego - szamba lub wspólnej oczyszczalni ścieków, rozliczenie obejmuje całą grupę budynków wspólnie zaopatrywanych w wodę lub korzystających ze wspólnych urządzeń odbierających i oczyszczających ścieki. Budynek lub grupa budynków, o których mowa powyżej stanowi węzeł rozliczeniowy.
2. Na całkowity koszt dostawy wody i odprowadzania ścieków dotyczący węzła rozliczeniowego składa się suma kosztów, wynikająca z faktur lub innych dokumentów księgowych wystawionych przez dostawcę wody i/lub odbiorcę ścieków w okresie rozliczeniowym.
3. Dla węzła rozliczeniowego do którego należą również budynki stanowiące własność lub będące w zarządzie innych podmiotów, całkowity koszt dostawy wody i odprowadzania ścieków pomniejsza się o koszty przypadające na budynki nie będące w zasobach Zarządu Zasobu Komunalnego, które oblicza się dokonując podziału kosztów przy zastosowaniu metod wykorzystujących:
– w przypadku budynków opomiarowanych -odczyty urządzeń odliczających ( wodomierzy,
przepływomierzy ),
– w przypadku braku opomiarowania procentowy udział w kosztach, uwzględniający         faktyczne zużycie w lokalach opomiarowanych i normy zużycia przypisane do lokali         nieopomiarowanych, przy czym koszty przypisane dla poszczególnych budynków winny zawierać koszty ewentualnych wycieków wody na odcinkach pomiędzy przyłączem a danym budynkiem.
4. Koszty całkowite dostawy wody pomniejsza się o koszt wody zużytej na cele porządkowe, wynikający z umów na wykonanie usług porządkowych, o koszt wody zużytej na roboty budowlane, wynikający z umów remontowych oraz o koszt wynikający z awarii instalacji wewnętrznej budynku nie przeznaczonej do wyłącznego użytku użytkowników lokali, o ile nie powstała z ich winy.
§ 3
1. Rozliczenia kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków w lokalach opomiarowanych dokonuje się co najmniej raz do roku.
2. Okres rozliczeniowy obejmuje 12 m-cy, przy czym w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość jego skrócenia bądź wydłużenia.
§ 4
1. Opłata za dostawę wody i odprowadzanie ścieków pobierana jest w formie miesięcznej zaliczki i podlega rozliczeniu w okresach rozliczeniowych jak w § 3.
2. Wysokość opłaty zaliczkowej dla lokali mieszkalnych i użytkowych winna być ustalana szacunkowo w oparciu o koszty ponoszone w poprzednich okresach rozliczeniowych.
3. Wysokość opłaty zaliczkowej ulega zmianie w przypadku:
- zmiany opłat wprowadzanych przez dostawców i usługodawców,
- w przypadku stwierdzenia przez Zarząd Zasobu Komunalnego znacznego spadku lub wzrostu kosztów w trakcie okresu rozliczeniowego bądź w wyniku rozliczenia,
- uzasadnionego wniosku użytkownika lokalu.
4. Opłaty zaliczkowe za dostawę wody i odprowadzenie ścieków są wnoszone przez  użytkownika lokalu w terminie określonym w umowie najmu, dzierżawy lub zawiadomieniu o naliczeniu wynagrodzenia lub odszkodowania za korzystanie z lokalu bez tytułu prawnego.
§ 5
1. Lokale wyposażone w liczniki indywidualne wody rozliczane są według wskazań tych liczników indywidualnych wody z zastrzeżeniem §6 pkt.3.
2. W przypadku mieszkań nie wyposażonych w liczniki indywidualne wody rozliczenie kosztów uwzględnia wyposażenie lokalu w urządzenia odbiorcze wody oraz urządzenia do podgrzania wody zimnej i będzie dokonywane na podstawie liczby osób zamieszkałych w lokalu oraz na podstawie norm zużycia wody określonych w załączniku  nr 1.
3. W przypadku lokali użytkowych nie wyposażonych w liczniki indywidualne wody rozliczenie kosztów następuje w oparciu o przeciętne normy zużycia wody  zgodne z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. nr 8/02 poz. 70).
4. Przyjmuję się, że ilość odprowadzanych ścieków z lokalu jest równa ilości wody zgodnej z fakturami z wyjątkiem sytuacji, gdy ilość wywiezionych nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych jest mniejsza od ilości zużytej wody. W takim przypadku przyjmuje się, że ilość oprowadzonych ścieków jest zgodna z ilością wynikającą z faktur za wywóz nieczystości płynnych.
§ 6
Rozliczenia kosztów dokonuje się wg poniżej przedstawionych zasad:
1) w budynkach z lokalami nie wyposażonymi w liczniki indywidualne wody:
a) dla lokali użytkowych:
gdzie:
KLun - koszt dostawy wody i odprowadzania ścieków dla lokali użytkowych nieopomiarowanych w okresie rozliczeniowym,
NLun - normatywne zużycie wody w lokalach użytkowych nie posiadających opomiarowania zużycia wody w okresie rozliczeniowym, przyjmowane wg przeciętnych norm zużycia wody ( D.U nr 8/02 poz.70 ),
CLu - cena 1m3 za dostawę wody i odprowadzanie ścieków dla podmiotów nie będących gospodarstwami domowymi
b) dla lokali mieszkalnych:
gdzie:
KLmn – koszt dostawy wody i odprowadzania ścieków przypadająca na lokal mieszkalny nieopomiarowany,
Z zużycie wody w budynku pomniejszone o normatywne zużycie wody w lokalach  użytkowych nie posiadających opomiarowania zużycia wody przyjmowane wg przeciętnych norm zużycia wody ( D.U nr 8/02 poz.70 )oraz zużytej na cele porządkowe, wynikający z umów na wykonanie usług porządkowych, o zużycie wody na roboty budowlane, wynikające z umów remontowych oraz o zużycie wynikające z awarii instalacji wewnętrznej budynku nie przeznaczonej do wyłącznego użytku użytkowników lokali, o ile nie powstała z ich winy,
IL–   liczba osób w lokalu,
NLmn – przeciętna norma zużycia wody na jednego mieszkańca w gospodarstwach domowych nie wyposażonych w liczniki indywidualne wody,
CLm – cena 1m3 doprowadzonej wody i odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych,
mn – suma iloczynów poszczególnych lokali mieszkalnych niewyposażonych w liczniki indywidualne wody wchodzące w skład węzła rozliczeniowego,
2) W budynkach z lokalami, których część wyposażona jest w liczniki indywidualne wody:
a) dla lokali użytkowych:
- opomiarowanych:
gdzie:
KLuo - koszt dostawy wody i odprowadzania ścieków dla lokali użytkowych opomiarowanych w okresie rozliczeniowym,
ZLuo - zużycie wody i odprowadzenia ścieków dla lokali użytkowych opomiarowanych w danym okresie rozliczeniowym stanowiących różnicę pomiędzy stanem licznika indywidualnego wody na koniec okresu rozliczeniowego i na początek okresu rozliczeniowego,
CLu - cena 1m3 za dostawę wody i odprowadzanie ścieków dla podmiotów nie będących gospodarstwami domowymi,
- nieopomiarowanych:
gdzie:
KLun - koszt dostawy wody i odprowadzania ścieków dla lokali użytkowych nieopomiarowanych w danym okresie rozliczeniowym,
N Lun - normatywne zużycie wody w lokalach użytkowych nie posiadających opomiarowania zużycia wody w okresie rozliczeniowym, przyjmowane wg przeciętnych norm zużycia wody ( D.U nr 8/02 poz.70 ),
CLu - cena 1m3 za dostawę wody i odprowadzanie ścieków dla podmiotów nie będących gospodarstwami domowymi,
b) dla lokali mieszkalnych
- opomiarowanych:
gdzie:
KLmo koszt dostawy wody i odprowadzania ścieków dla lokali mieszkalnych opomiarowanych w okresie rozliczeniowym,
ZLmo - zużycie wody i odprowadzenia ścieków dla lokali mieszkalnych opomiarowanych w danym okresie rozliczeniowym stanowiących różnicę pomiędzy stanem licznika indywidualnego wody na koniec okresu rozliczeniowego i na początek okresu rozliczeniowego,
CLm - cena 1m3 za dostawę wody i odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych,
- nieopomiarowanych:
gdzie:
KLmn koszt dostawy wody i odprowadzania ścieków przypadający na lokal mieszkalny,
Z zużycie wody w budynku pomniejszone o normatywne zużycie wody w lokalach  użytkowych nie posiadających opomiarowania zużycia wody przyjmowane wg przeciętnych norm zużycia wody ( D.U nr 8/02 poz.70 ) oraz zużytej na cele porządkowe, wynikający z umów na wykonanie usług porządkowych, o zużycie wody na roboty budowlane, wynikające z umów remontowych oraz o zużycie wynikające z awarii instalacji wewnętrznej budynku nie przeznaczonej do wyłącznego użytku użytkowników lokali, o ile nie powstała z ich winy,
ZLuo -zużycie wody w lokalach użytkowych opomiarowanych w okresie rozliczeniowym,
ZLmo -zużycie wody w lokalach mieszkalnych opomiarowanych w okresie rozliczeniowym,
IL –   liczba osób w lokalu,
NLmn– przeciętna norma zużycia wody na jednego mieszkańca w gospodarstwach domowych nie wyposażonych w liczniki indywidualne wody,
CLm – cena 1m3 doprowadzonej wody i odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych,
mn – suma dla lokali mieszkalnych niewyposażonych w liczniki indywidualne wody wchodzące w skład węzła rozliczeniowego,
3) w budynkach ze wszystkimi lokalami wyposażonymi w liczniki indywidualne wody rozliczenie kosztów następuje proporcjonalnie do wskazań liczników z uwzględnieniem różnicy wskazań pomiędzy wodomierzem głównym a sumą wskazań liczników indywidualnych wody zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody wg poniższego wzoru:
lub
gdzie:
KLm – koszt dostawy wody i odprowadzania ścieków przypadający na lokale mieszkalne,
KLu – koszt dostawy wody i odprowadzania ścieków przypadający na lokale użytkowe,
Z – zużycie wody w budynku pomniejszone o zużycie wody na cele porządkowe, wynikający z umów na wykonanie usług porządkowych, o zużycie wody na roboty budowlane, wynikające z umów remontowych oraz o zużycie wynikające z awarii instalacji wewnętrznej budynku nie przeznaczonej do wyłącznego użytku użytkowników lokali, o ile nie powstała z ich winy,
ZLm – zużycie wody i odprowadzania ścieków w lokalach mieszkalnych,
ZLu – zużycie wody i odprowadzania ścieków w lokalach użytkowych,
CLm – cena 1m3 doprowadzonej wody i odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych,
CLu - cena  1m3 doprowadzonej wody i odprowadzanie ścieków dla podmiotów nie będących gospodarstwami domowymi,
4) w budynkach, w których ilość wywiezionych nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych jest mniejsza od ilości zużytej wody rozliczenie kosztów wody następuje wg wzorów z § 6 pkt. 1), pkt. 2), pkt. 3).
5) w budynkach, w których ilość wywiezionych nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych jest mniejsza od ilości zużytej wody rozliczenie kosztów nieczystości płynnych następuje wg poniższego wzoru:
gdzie:
KnpL koszt odprowadzenia nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych, w lokalu wchodzącym w skład jednego węzła rozliczeniowego,
Knp – całkowity koszt odprowadzenia nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych, na podstawie faktur w danym okresie rozliczeniowym, dotyczący danego węzła rozliczeniowego,
KL koszt zużycia wody w lokalu, wchodzącym w skład danego węzła rozliczeniowego, w danym okresie rozliczeniowym,
6) W szczególnych przypadkach, gdy w danym budynku ilość lokali nie posiadających opomiarowania zużycia wody jest znikoma w stosunku do lokali posiadających takie opomiarowanie, co może powodować kumulowanie się błędów pomiarowych i nieuzasadnione znaczne różnice pomiędzy zużyciem wody w budynku wykazywanym przez wodomierz główny i sumą wskazań z liczników indywidualnych wody, rozliczenia kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków w takich budynkach dokonuje się według zasad indywidualnych uwzględniających technicznie dopuszczalne odchylenia pomiarowe zainstalowanych liczników indywidualnych wody, ilość osób w poszczególnych lokalach (lub normy zużycia wody w lokalach użytkowych), a także współczynniki wynikające z wyposażenia lokali w urządzenia odbiorcze wody.
§ 7
1.  W przypadku zamiany, jak również zbycia lokalu obie strony zobowiązane są do złożenia oświadczenia określającego stan i numer liczników indywidualnych wody na dzień zamiany, zbycia lokalu w przypadku lokalu opomiarowanego – załącznik nr 2.
2.  Rozliczenie kosztów przypadających na poprzedniego użytkownika lokalu dokonuje się w oparciu o koszty poniesione w danym okresie rozliczeniowym do czasu zamiany lub zbycia lokalu. Podstawę rozliczenia stanowi pośredni odczyt liczników indywidualnych wody. Rozliczenie lokali możliwe jest dopiero po dokonaniu rozliczenia za dany okres rozliczeniowy.
3.  W przypadku oddania lokalu do dyspozycji ZZK, rozliczenia kosztów na lokal za okres do zakończenia użytkowania lokalu dokonuje się w oparciu o koszty poniesione w danym okresie rozliczeniowym do czasu przekazania lokalu do ZZK.
Rozliczenie lokalu możliwe jest dopiero po dokonaniu rozliczenia za dany okres rozliczeniowy.
4.  Użytkownik lokalu dysponujący lokalem będącym własnością Gminy, na podstawie umowy o remont za okres remontu ponosi koszty wynikające z rozliczenia lokalu w oparciu o koszty poniesione w danym okresie rozliczeniowym.
§ 8
1. Jeżeli w wyniku indywidualnego rozliczenia okaże się, iż wniesione przez najemcę lokalu zaliczki w okresie rozliczeniowym nie pokryją kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków dotyczących tego lokalu to wówczas zobowiązany jest on do pokrycia różnicy w  terminie najbliższej opłaty miesięcznej dotyczącej użytkowania lokalu, chyba, że w rozliczeniu został wskazany inny termin. Od wpłat dokonywanych po tym terminie będą naliczane odsetki ustawowe.
2. W przypadku, gdy wniesione zaliczki będą wyższe niż faktyczne koszty zużycia wody i odprowadzenia ścieków w pierwszej kolejności nadwyżka zostanie zaliczona na poczet zobowiązań wobec Gminy. W razie braku takich zobowiązań nadwyżka ulega rozliczeniu przy najbliższej opłacie zaliczkowej za media ,o której mowa w §4.
3. Jeżeli w wyniku reklamacji nastąpiła korekta rozliczenia indywidualnego lokalu, dotycząca poprzednich okresów rozliczeniowych, to różnica pomiędzy pierwotnym a skorygowanym rozliczeniem pomniejsza lub powiększa koszty okresu bieżącego.
§ 9
1. Najemcy lokali mieszkalnych zobowiązani są do niezwłocznego podawania do ewidencji Zarządu Zasobu Komunalnego zmiany w liczbie osób zamieszkałych w lokalu oraz zmiany wyposażenia technicznego, które ma wpływ na ustalenie wysokości naliczeń, a użytkownicy lokali użytkowych zmian prowadzonej działalności. Zmiany w liczbie mieszkańców lokalu wynikające z okresowego opuszczenia lokalu w celach wypoczynkowych, leczniczych, szkoleniowych, zawodowych lub innych powodujące okresowe nie zamieszkiwanie winno być udokumentowane  poprzez przedstawienie dokumentów świadczących o zameldowaniu stałym lub czasowym zgodnie z Ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10.04.1974 r. Tylko udokumentowane zgodnie z ww. ustawą przypadki nieprzebywania w lokalu powyżej 2 miesięcy będą miały wpływ na rozliczenie kosztów w tym okresie.
2. W przypadku stwierdzenia, iż w lokalu zamieszkuje większa liczba osób niż to wynika z ewidencji, a najemca lokalu zaniechał obowiązku zgłoszenia zmian do ewidencji, Zarząd Zasobu Komunalnego dokonuje korekty rozliczenia z tego tytułu za cały okres pobytu większej liczby osób niż to wynika z ewidencji, nie dłużej jednak niż trzy lata wstecz oraz nalicza zaliczkę w wysokości odpowiadającej rzeczywistej liczbie osób. Wpływy z tego tytułu przeznacza się na zmniejszenie kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków dla budynku w bieżącym bądź kolejnym okresie rozliczeniowym.
§ 10
1. Rozliczenie lokali wg wskazań z liczników indywidualnych wody możliwe jest dopiero po zaplombowaniu liczników indywidualnych wody i podpisaniu przez przedstawiciela Zarządu Zasobu Komunalnego i użytkownika lokalu protokołu plombowania liczników indywidualnych wody oraz porozumienia w sprawie montażu indywidualnych liczników poboru wody.
2. Rozliczenie wg wskazań liczników indywidualnych wody nastąpi od 1-go dnia miesiąca następnego z uwzględnieniem stanu początkowego wskazań liczników indywidualnych wody na dzień plombowania, zgodnie z zawartym porozumieniem.
3. Ustalone przed zainstalowaniem liczników indywidualnych wody odpłatności za zużycie wody i odprowadzenie ścieków obowiązują do końca miesiąca, w którym nastąpił odbiór liczników indywidualnych wody. Po upływie tego terminu użytkownik lokalu rozliczany będzie za zużycie wody w lokalu za pomocą wskazań liczników indywidualnych wody.
§ 11
1. Najemca jest zobowiązany do udostępnienia lokalu osobom posiadającym stosowne upoważnienia wystawione przez Zarząd Zasobu Komunalnego, w celu dokonania odczytu liczników indywidualnych wody zainstalowanych w lokalu.
2. W przypadkach uzasadnionego braku możliwości udostępnienia lokalu w terminie dokonywania odczytów użytkownik lokalu zobowiązany jest do dostarczania odczytów liczników indywidualnych wody do właściwego w miejscu zamieszkania Biura Obsługi Klienta lub siedziby Zarządu Zasobu Komunalnego  w terminie 14 dni od dnia ,w którym dokonywano odczytów w budynku.
3. W razie niedostarczenia dwóch kolejnych odczytów liczników indywidualnych wody, koszty zużycia wody w lokalu i odprowadzenia ścieków rozliczane będą według zasad przewidzianych dla lokali nieopomiarowanych, do momentu ponownego odbioru liczników indywidualnych wody przez upoważnioną osobę potwierdzonego protokołem odbioru liczników indywidualnych wody.
4. Zarząd Zasobu Komunalnego zastrzega sobie prawo kontroli wskazań liczników indywidualnych wody oraz kontroli wyposażenia lokalu w urządzenia odbiorcze wody i urządzenia do podgrzania wody zimnej oraz instalacji wodno – kanalizacyjnej w dowolnym terminie w danym roku.
5. Odczyt stanu liczników indywidualnych wody dokonuje się z dokładnością do 1m3 .
6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego odczytu stanu liczników indywidualnych wody w danym okresie rozliczeniowym, dokonuje się kontrolnego spisu stanu liczników indywidualnych wody i stosownej korekty rozliczenia. Powstałe z tego tytułu różnice zużycia wody i odprowadzenia ścieków wprowadza się do następnego okresu rozliczeniowego z uwzględnieniem cen obowiązujących w danym okresie rozliczeniowym.
§12
1. Zgodnie z ustawą Prawo o miarach i zarządzeniami prezesa Głównego Urzędu Miar liczniki indywidualne wody podlegają obowiązkowi legalizacji. Okresy ważności cech legalizacyjnych zarówno dla liczników indywidualnych wody zimnej i ciepłej  regulują stosowne przepisy.
2. Wskazania zalegalizowanego licznika indywidualnego wody będą uznawane w rozliczeniach kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków jedynie po ponownym jego zaplombowaniu przez upoważnioną osobę potwierdzonym protokołem plombowania liczników indywidualnych wody.
§13
1. Zastrzeżenia dotyczące rozliczenia kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków mogą być składane w formie pisemnej w terminie i w miejscu określonym w zawiadomieniu nie później niż w ciągu 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Zastrzeżenia wniesione po terminie  określonym w zawiadomieniu nie będą rozpatrywane.
2. Zastrzeżenia rozpatrzone zostanie przez Zarząd Zasobu Komunalnego w terminie 30 dni od daty wniesienia odwołania.
§14
Do obowiązków użytkownika lokalu należy:
1) nie dokonywanie zmian usytuowania liczników indywidualnych wody bez zgody Zarządu Zasobu Komunalnego,
2) zachowanie w stanie nienaruszonym oplombowania liczników indywidualnych wody nałożonych przez producenta urządzeń,
3) zapewnienie upoważnionym przedstawicielom Zarządu Zasobu Komunalnego dogodnego dostępu do liczników indywidualnych wody oraz możliwości wykonania prac związanych z ich prawidłową eksploatacją,
4) sprawdzanie na bieżąco działania liczników indywidualnych wody,
5) umożliwienie dokonania odczytu liczników indywidualnych wody przez osoby upoważnione przez Zarząd Zasobu Komunalnego,
6) w sytuacjach uzasadnionych, na wezwanie Zarządu Zasobu Komunalnego dokonanie odczytu liczników indywidualnych wody zainstalowanych w lokalu i zgłoszenie ich stanu do właściwego wg miejsca zamieszkania Biura Obsługi Klienta Zarządu Zasobu Komunalnego w wyznaczonym terminie,
7) należyta dbałość o liczniki indywidualne wody, w szczególności chronienie ich przed zniszczeniem, uszkodzeniem plomb oraz innymi uszkodzeniami, które mogą mieć wpływ na rzetelność odczytów.
8) niezwłoczne powiadamianie właściwego wg miejsca zamieszkania Biura Obsługi Klienta Zarządu Zasobu Komunalnego o fakcie nieprawidłowego funkcjonowania liczników indywidualnych wody posiadających ważną legalizację.
§15
W przypadkach:
a) stwierdzenia faktu pobierania wody poza licznikami indywidualnymi wody, uszkodzenia liczników indywidualnych wody lub plomby, nieprawidłowego funkcjonowania liczników indywidualnych wody posiadających ważną legalizację, manipulowania przy licznikach indywidualnych wody, które spowodować może zafałszowanie rzeczywistego pomiaru ,
b) stwierdzenia nieprawidłowego opomiarowania lokalu,
c) zgłoszenia przez użytkownika lokalu faktu nieprawidłowego funkcjonowania liczników indywidualnych wody posiadających ważną legalizację,
d) utraty cech legalizacyjnych dla licznika indywidualnego,
rozliczenie kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków dokonuje się jak dla
lokalu nie wyposażonego w liczniki indywidualne wody tj. lokal uznaje się za
nieopomiarowany.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia liczników indywidualnych wody spowodowanego ich nieprawidłową eksploatacją, użytkownik lokalu ponosi pełne koszty wymiany lub naprawy liczników indywidualnych wody.
Zatwierdził:
……………………………………
ZAŁĄCZNIK NR 1
Tabela 1. Przeciętne normy zużycia wody na jednego mieszkańca w gospodarstwach domowych nie wyposażonych w liczniki indywidualne wody.
wyposażenie mieszkania w instalacje
przeciętne normy zużycia wody na jednego mieszkańca w gospodarstwach domowych nie wyposażonych w liczniki indywidualne wody
m3/mieszkańca (miesiąc)
wodociąg bez ubikacji i łazienki (brak kanalizacji) pobór wody ze zdroju podwórzowego lub ulicznego
0,9
wodociąg, ubikacja bez łazienki
1,5 - 1,8*
wodociąg, zlew kuchenny, wc, brak łazienki i ciepłej wody
2,1 - 2,7*
wodociąg, ubikacja, łazienka, lokalne źródło ciepłej wody (piecyk węglowy, gazowy - gaz z butli, elektryczny, bojler)
2,4 - 3,0*
wodociąg, ubikacja, łazienka, dostawa ciepłej wody do mieszkania (elektrociepłowni, kotłowni osiedlowej lub blokowej)
4,2 - 5,4 *
* - wartości wyższe odnoszą się do budynków podłączonych do sieci kanalizacyjnej
ZAŁĄCZNIK NR 2
OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany ……………………………………………………………………….. (imię i nazwisko osoby przekazującej lokal) legitymujący się Dowodem Osobistym nr …………………………………………….. przekazuję licznik indywidualny wody na dzień ……………………... położony w lokalu nr ……. przy ul. …………………………………………... nr licznika indywidualnego wody
1. ………………….. ze stanem ………………… [m3]
2. ………………….. ze stanem ………………… [m3]
3. ………………….. ze stanem ………………… [m3]
4. ………………….. ze stanem ………………… [m3]
Ja niżej podpisany ………………………………………………………………………. (imię i nazwisko osoby przejmującej lokal) legitymujący się Dowodem Osobistym nr …………………………………………………………………… przyjmuję licznik indywidualny wody
1. nr . …………………….
2. nr . …………………….
3. nr . …………………….
4. nr . …………………….
na dzień i ze stanem podanym powyżej.
 
Drukuj Email 3
4
Liczba wyświetleń:
796353