http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/667349dubois_11_13a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/361727dubois_11_13b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/453443Grabiszy__ka89a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/522881Grabiszy__ka89b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/645354Ko__ciuszki126a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/405924Ko__ciuszki126b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/6644571691559.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/598176Ko__ciuszki182_184a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/187041Ko__ciuszki182_184b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/883586Pomorska14a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/587840Pomorska14b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/699199dubois_11_13c.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/483259dubois_11_13d.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/2553941691559.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/729521Pomorska17a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/436242Pomorska17b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/744639Sienkiewicza47a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/106162Sienkiewicza47b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/599121Wlodkowica11a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/975791Wlodkowica11b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/1844041691559.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/241417Miko__aja_54_55a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/983083Miko__aja_54_55b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/947360Pi__sudskiego_97a.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/926256Pi__sudskiego_97b.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/988650S__dowa_8a_9aa.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/607417S__dowa_8a_9ab.jpglink
http://www.zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/9790811691559.jpglink
test!!! test na stronie Dzierżawa miejsc zbiórki odpadów test na stronie test na stronie test na stronie test na stronie Dzierżawa miejsc zbiórki odpadów Zamówienia publiczne test!!! test!!! Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne Dzierżawa miejsc zbiórki odpadów Dzierżawa miejsc zbiórki odpadów Dzierżawa miejsc zbiórki odpadów Dzierżawa miejsc zbiórki odpadów test!!! test!!! test!!! test!!! test!!! test!!! test!!! test!!! test!!! test!!! test!!!

Ogródki gastronomiczne


Ogródki gastronomiczne - zasady ich organizowania i prowadzenia:

 

A. na gruncie Gminy pozostajacym w obszarze zarządzania ZZK oraz na terenie:

* Rynku, Sukiennic, Przejścia Garncarskiego, Przejścia Żelaźniczego,

* Placu Solnego wraz z drogą wewnętrzną (strona wschodnia i północna)

* skweru u zbiegu ulic Szewskiej i Wita Stwosza,

odcinków ulic:

* Oławskiej od Rynku do ul. Kazimierza Wielkiego,

* Świdnickiej od Rynku do Placu Teatralnego, 

* Kuźniczej od ul. Kotlarskiej do Placu Uniwersyteckiego,

wniosek należy składać w Zarzadzie Zasobu Komunalnego

 

B. w pasie drogowym pozostałych dróg wewnętrznych oraz dróg publicznych (odrębne zasady) - wniosek należy składać w ZDiUM (ul. Michalczyka 23 pok.128)

 

Poniższe zasady dotyczą punktu A: wniosków składanych do Zarządu Zasobu Komunalnego. Reguluje je Zarządzenie 6533/17 Prezydenta Wrocławia

 

1. Maksymalny okres funkcjonowania ogródka: od 15 marca do 15 listopada
2. Cena: 

* w strefie 1 ( obszar objęty parkiem kulturowym Stare Miasto we Wrocławiu (uchwała nr LVI/1465/14, zmieniona uchwałą XXXII/686/16) - 30 zł netto/m2 powierzchni ogródka miesięcznie,

* w strefie 2 (obszary miasta poza strefą 1) - 10 zł netto/m2 powierzchni ogródka miesięcznie

(patrz Załącznik nr2 Zarządzenia 6533/17)
3. Z wnioskiem o zawarcie umowy może wystąpić wyłącznie właściciel lub najemca lokalu użytkowego prowadzący w nim działalność gastronomiczną. Należy zadbać o podanie danych podmiotu koniecznych do sporządzenia umowy (jak do umowy najmu lokalu, tj.: aktualny wypis z KRS bądź zaświadczenie o wpisie do ewidencji podmiotów gospodarczych, NIP, Regon, numer PKD, EKD).
4. Wniosek powinien określać powierzchnię, termin oraz koncepcję zagospodarowania ogródka gastronomicznego.
5. Do wniosku należy w szczególności dołączyć:
a) podkład geodezyjny w skali 1 : 500 z zaznaczeniem lokalizacji ogródka;
b) projekt aranżacji ogródka z zaznaczonymi charakterystycznymi wymiarami oraz zwymiarowanymi widokami i rzutami zadaszenia;
c) dokument potwierdzający rejestrację oraz zatwierdzenie zakładu prowadzonego przez organizatora ogródka przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, obejmujący ogródek gastronomiczny;
d) opinię Koordynatora Projektu Plastycznego Wystroju Miasta (patrz Załącznik nr1 Zarządzenia 6533/17);
e) w przypadku lokalizacji ogródka gastronomicznego na nieruchomości lub obszarze objętym ochroną konserwatorską - pozwolenie konserwatorskie lub opinię konserwatorską. Do MKZ trzeba złożyć dwa egzemplarze projektu (MKZ może wymagać wcześniejszej opinii ZZK);
f) w przypadku gdy organizator ogródka posiada lokal stanowiący własność Gminy Wrocław - zaświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec Gminy Wrocław;
g) tytuł prawny do lokalu, przed którym ma być organizowany ogródek gastronomiczny;
h) zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach wobec Gminy Wrocław;
i) w uzasadnionych przypadkach - opinię Wydziału Inżynierii Miejskiej Działu Zarządzania Ruchem dotyczącą lokalizacji ogródka pod względem bezpieczeństwa.

Uwaga !! 
Każda lokalizacja ogródka gastronomicznego na terenie miasta Wrocławia oraz jego wygląd (forma zadaszenia i wyposażenia, kolorystyka itp.), a także zmiany wprowadzone w trakcie użytkowania, wymagają zawsze akceptacji plastyka miasta w Wydziale Architektury i Budownictwa (patrz Załącznik nr1 Zarządzenia 6533/17) i uwzględnienia w umowie na organizację ogródka gastronomicznego.

Taka akceptacja wymagana jest również w przypadku informacji, że ogródek pozostaje bez zmian w stosunku do ubiegłorocznego.


Ogródki okazjonalne
Wnioski o zawarcie krótkoterminowych umów upoważniających do organizowania okazjonalnych ogródków są przyjmowane i rozpatrywane przez Biuro Prezydenta. Na podstawie zaakceptowanego wniosku według zasad jak powyżej (z określoną powierzchnią, położeniem i aranżacją ogródka) umowy są przygotowywane i podpisywane w ZZK.


 

 
Drukuj Email 3
4
Liczba wyświetleń:
782498